Bab Zakat, zakat Hasil Bumi(Usyur)

Elmadinanews.com

1.Zakat Hasil Bumi.

Zakat hasil bumi (Usyur) ialah zakat yang dikenakan pada tanaman/ tumbuh – tumbuhan. Besarnya adalah 10% apabila tanaman/tumbuh – tumbuhan itu disirami oleh hujan, tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia, dasar kewajiban zakat Pertanian¬† surah Al-an’am ayat 141.

1.Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman – tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedeqahkan kepada fakir dan miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.

2.Al-baqarah ayat 267: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. (Al-Baqarah 267)