Pengertian Hukum Menurut Masyarakat

  1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan

Sebagai ilmu pengetahuan, hukum disoroti dari aspek yang menela’ah hukum sebagai kaedah, atau sistem kaedak-kaedah, dengan dogmatis hukum dan sitimatik hukum. Dalam hal ini akan dipelajari kenyataan ideal dalam pandangan hukum dan kenyataan hukum yang terwujud dalam kaedah hukum.

  1. Hukum sebagai disiplin disoroti dari aspek disiplin perspektif yang merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan untuk menghadapi kenyataan tertentu yang mencakup :

Ilmu hukum

Politik Hukum

Filsafat Hukum

  1. Hukum sebagai kaedah

adalah ketentuan-ketentuan tentang baik/buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya dengan menentukan perangkat2 aturan yang berisi larangan, perintah, dan atau kebolehan.

  1. Hukum sebagai tata hukum yaitu suatu tata kaedah merupakan sistem kaedah hukum secara hirarkis. Hirarkis kaedah berdasarkan UU no 10. tahun 2004 adalah:

– UU Negara RI tahun 1945.

– Undangan-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

– Peraturan Pemerintah

– Peraturan Presiden

– Peraturan Daerah

( Perda Prov/Kab/Kota/Desa.

Oleh: Drs.H.Elmi SH.MPd.